Alle rettigheter 2020 Nordreisa kirkelige fellesråd

Mennesker uten rett til opphold i verden


Menighetsrådet i Nordreisa vedtok i møte 19. august 2019 å sende følgende uttalelse til Regjeringen og stortingsgruppene:

 

Det finnes i Norge mennesker som ikke har papirer som bekrefter hvem de er. Tallet varierer.

I 2016 var det ca. 2.400. I april i år var det 206 slike registrerte på våre mottak.

 

Vi registrerer at mennesker uten rett til opphold skremmes ut av Norge og gjenfinnes sørover

i Europa like papirløse, like rettighetsløse, like redde, enda fattigere.

 

Norge har sluttet seg til FN-konvensjonene om statsløse av 1954 og 1961, men har ikke

prosedyrer for å avgjøre hvem som i henhold til konvensjonene skal ha status som statsløse.

Mennesker kan dermed ikke få legalisert sin rett til opphold på dette grunnlaget i Norge.

 

FNs høykommisær for flyktninger kom i 2015 med en rapport der dette ble påpekt. FN-konvensjonene inneholder detaljerte forpliktelser for den nasjonale lovgivningen.

Forpliktelsene skal sikre mennesker uten sikker nasjonal identitet en FN-godkjent behandling

av sin sak med tanke på å få mulighet til å få rett til opphold.

 

Mange andre europeiske land har slik særskilt behandling for statsløse asylsøkere i henhold

til FN-konvensjonene.

 

Vi er glad for at Norge har sluttet seg til de aktuelle FN-konvensjonene. Vi ønsker at Norge

snarest også må oppfylle sine FN-forpliktelser fullt ut i henhold til disse.

(Ill: Norsk organisasjon for asylsøkere)

Tilbake